Mobbing pracowniczy – gdzie szukać wsparcia?

Mobbing to zjawisko, z którym w dzisiejszych czasach zmaga się coraz większa liczba pracowników. Z uwagi na nadmierne używanie tego określenia, niekiedy ciężko dowieść swojej racji, co zazwyczaj doprowadza do konfliktu między pracodawcą, a pracobiorcą, rozwiązywanym częstokroć drogą sądową. Jak w takim razie poprawnie rozpoznać mobbing i gdzie szukać pomocy?

Definicja

Zgodnie z art. 94 § 2 Kodeksu pracy, hasłem mobbingu określane są wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na systematycznym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, które wywołują zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżaj lub ośmieszają, izolują lub wykluczają go z zespołu współpracowników.

Mobbing jest zjawiskiem niezwykle trudnym do określenia – często jest mylony z sytuacjami nadmiernego stresu, bądź dużego nakładu obowiązków pracowniczych, skutkującymi ciężką atmosferą wśród zatrudnionych. Mobbing to zastraszenie, nękanie (zarówno psychiczne, jak i fizyczne), podjęte przez pracodawcę, bądź innego pracownika i wymierzone w konkretną jednostkę. Czynności te zwykle skutkują konsekwencjami opisanymi w Kodeksie pracy, co w efekcie doprowadza albo do podupadnięcia na zdrowiu, albo przymusowym odejściu z pracy. Mobbingu nie należy lekceważyć!

Gdzie szukać wsparcia?

Pierwszą osobą, którą należy powiadomić o kwestii mobbingu jest pracodawca, co zostało podkreślone w Kodeksie pracy. W przypadku odmowy należytej pomocy, bądź lekceważenia niepokojącej sytuacji, przełożony stawiany jest również w świetle mobbera, a pracownik może domagać się należnego mu odszkodowania.

Jeżeli pracodawca również okaże się niezbyt pomocny w niepokojącej sytuacji, kolejnym krokiem jest zgłoszenie problemu Państwowej Inspekcji Pracy, która następnie kieruje sprawę do Sądu. Należy jednak pamiętać, że dowiedzenie mobbingu pracowniczego jest niezwykle trudne. Sąd często rozpatruje wnioski negatywnie, posądzając ofiarę o tzw. mobbing urojony. Co wtedy? Dowody, najważniejsze jest gromadzenie dowodów. Od oświadczeń lekarskich dowodzących nagłego upadku na zdrowiu, po służbowe nagrania rozmów, dokumenty, wymianę korespondencji mailowej itp. Istotną kwestią jest również zebranie świadków, którzy są w stanie poświadczyć na korzyść ofiary.

Zjawisko mobbingu to coś, czego nie należy lekceważyć i puszczać mimo uszu. Atmosfera w pracy, na którą wpływ mają relacje pracownicze, jak również relacje z przełożonymi jest punktem kluczowym. Pamiętajmy o tym i nie dajmy się nikomu zastraszyć.